META-Health usein kysyttyä

1. Kenelle META-Health terveysvalmennus sopii?

  META-Health terveysvalmennus sopii kaikille terveydestään kiinnostuneille. META-Health valmennuksen avulla voidaan käsitellä olemassa olevia fyysisiä oireita (esim. migreeni, lihaskipu tai allergiat), tunneperäisiä haasteita (esim. lentopelko, väsymys tai stressi) ja META-Healthin avulla voidaan myös edistää terveyttä ja ennaltaehkäistä sairauksia. Syventämällä ymmärrystä omasta itsestäsi hyvinvointisi ja elämänlaatusi paranevat.

 
2. Kuinka monta META-Health valmennuskertaa tarvitaan?

  Tarvittavien META-Health valmennuskertojen määrä riippuu asiakkaan selvitettävästä asiasta ja siihen kytkeytyneistä tunnelukoista. Jo yhdestäkin Meta-Health valmennuskerrasta voi olla riittävästi apua, mutta viitteenä noin 3-5 valmennuskertaa riittää hieman laajemman tapauksen selvittämiseen. Muistathan, että META-Health valmennuksessa asiakas on itse avainasemassa ratkaisujen tiedostamisessa ja oman ajattelun sekä käyttäytymisen sopeuttamisessa oman terveyden eduksi.

 
3. Kuinka nopeasti voin huomata muutoksen hyvinvoinnissani ja terveydessäni, kun osallistun META-Health valmennukseen?

  Ihmisen oma terveys muuttuu koko ajan ja näin ollen muutoksia tapahtuu päivittäin, huomasimme sen tai emme. Ihmisen terveyden elpyminen esim. tietyn oireen osalta voi alkaa jo yhdestä oivalluksesta ja siihen liittyvän ajattelun ja käytöksen muutoksesta. Riippuen tapauksesta näkyvä muutos voi olla havaittavissa nopeasti tai siihen voi mennä n. 2-4 viikkoa. Kehollisia muutoksia tapahtuu solutasolla kudoksissa ja siten isommat muutokset voivat tulla näkyviin muutaman kuukauden kuluttua. Terveyden elpyminen on yksilöllistä ja useinmiten muutoksen huomaa vasta jälkikäteen siitä, kun oiretta ei ole enää ollutkaan pitkään aikaan. Esim. valmennuksen jälkeen et kiinnitä huomiota migreeniin, mutta jonkin ajan kuluttua saatat miettiä, milloin sinulla oli se viimeksi ja huomaatkin migreenin poistuneen.

 
4. Miten META-Health terveysvalmennus eroaa esim. personal trainerista?

  META-Health Coach eli valmentaja ei tiedä etukäteen, mistä juuri sinun tilanteessasi on kyse, vaan valmentajan tehtävänä on ohjaavilla kysymyksillä auttaa sinua oivaltamaan sinun terveyteesi ja hyvinvointiisi liittyvät merkitykselliset asiat. Olet siis itse oman itsesi asiantuntija. Valmentaja ohjaa META-Health tietämyksen avulla asiakasta löytämään tunnelukkoteemoja, jotka edelleen auttavat sinua selvittämään oman tilanteesi. Kokonaisvaltaiseen terveyteen kuuluu keho-mieli-tunteiden ja sosiaalisen ympäristön vaikutuksen ymmärtäminen.

 
5. Mitä META-Health Coaching eli valmennus vaatii minulta?

  META-Health valmennus on helppoa aloittaa, sillä lähtötilanteessa tarvitaan vain asiakkaan kiinnostus omaan terveyteen ja avoin mieli. Tiedät kaiken itsestäsi, joten sinulla on jo kaikki avaimet terveytesi edistämiseen. META-Health valmennuksessa opit kuuntelemaan itseäsi ja ymmärtämään miksi ajattelet, tunnet ja toimit tietyllä tavoin tietyssä tilanteessa. Tämän lisäksi opit muuttamaan ajatuksia, tunteita ja toimintaa itsellesi sopivalla tavalla hyvinvointiasi edistäen ja huomaat myös keholliset muutokset. Kehosi ja mielesi toimivat sinun parhaaksesi ja tunnelukot avautuvat yksi kerrallaan siinä järjestyksessä, kun olet niitä valmis tiedostamaan ja käsittelemään. Näin ollen valmennukseen ei tarvitse valmistautua etukäteen.

 
6. Kuinka pääsen META-Health valmennukseen?

  Ota meihin yhteyttä ja sovitaan tutustumissoitto (noin 15 min puhelu), jossa valmentajamme käy tilanteesi lyhyesti läpi ja sopii kanssasi varsinaisesta META-Health valmennuksesta.

  Muistathan, että META-Health Coaching eli valmennus ei ole hoitoa eikä diagnosointia, asiakas on itse avainasemassa ja ottaa vastuun omasta terveydestään. META-Health Coaching ei korvaa lääkärihoitoa tai muuta ammattihoitoa, jota sinulle on määrätty tai suositeltu. META-Health täydentää ymmärryksen ihmisen terveydestä ja kokonaisvaltaisesta tervehtymisestä.

 
META-Health

 
1. Who can benefit from META-Health Coaching?

  META-Health Coaching is for everyone who is interested in his/her health. With the help of the META-Health Coaching it is possible to work on physical symptoms (e.g. migraine, muscular pain or allergies), emotions related challenges (e.g. aviophobia, feeling of tiredness or stress) and META-Health can also be applied for maintaining health and preventing diseases. By deepening your self-understanding you will improve your wellbeing and quality of life.

 
2. How many META-Health Coaching sessions are needed?

  The amount of META-Health Coaching sessions depends on a client’s case and related emotional locks. Already one META-Health Coaching session can be a sufficient help, however, as a reference approx. 3-5 Coaching sessions can be needed for clarifying a bit wider case. Please note that in META-Health Coaching the client is in a key role for becoming aware of resolutions and adjusting his/her own thinking and behaviour for the benefit of his/her her health.

 
3. How quickly can I notice a change in my wellbeing and health when attending to META-Health Coaching?

  A person’s own health is changing all the time and thus, changes take place on daily basis whether we notice them or not. The person’s health regeneration e.g. from a certain symptom may start already as of the first insight and the related change in his/her thinking and behaviour. Depending on a case the visible change may become noticeable fast or it can take ca. 2-4 weeks. Changes in a body are taking place on a cellular level in organ tissues and thus, bigger changes may become visible after some months. The health regeneration is individual and usually you will notice a change only afterwards from the fact the symptom in question has not been occurring for a long time. For instance, after the Coaching you don’t pay attention to your migraine, however after some time you start thinking when did you have a migraine last time and then you notice that migraine has disappeared.

 
4. How is META-Health Coaching different e.g. from a personal trainer?

  META-Health Coach does not know in advance what your case is about, and instead the task of the Coach is to provide guiding questions for helping you to understand those meaningful matters in your life that impact your health and wellbeing. Thus, you are the expert of yourself. The Coach guides with his/her META-Health knowledge the client to identify themes of emotional locks, which will further help you to resolve your own situation. The holistic health consists of understanding the impact of body-mind-emotions and social environment.

 
5. What does META-Health Coaching require from me?

  META-Health Coaching is easy to start with, because at the starting point the client needs only his/her own interest in health and open mind. You know everything about yourself and therefore, you already have the keys for improving your health. In META-Health Coaching you will learn to listen yourself and understand why you think, feel and act in a certain manner in a certain situation. In addition, you will learn to change your thoughts, emotions and actions in a manner that fits for yourself by benefiting your health and you may notice physical changes. Your body and mind work for your benefit and the emotional locks will open one by one in such an order that you are ready to handle them. Therefore, there isn’t really a need to prepare for the Coaching in advance.

 
6. How can I sign up for META-Health Coaching?

  Please contact us for setting up an induction call (ca. 15 min call), during which our META-Health Coach will go through your situation in brief and will agree with you a time for the actual META-Health Coaching session.

  Please remember, META-Health Coaching is not medical care or diagnosis, the client is in a key position and takes responsibility on his/her own health. META-Health Coaching is not for replacing medical care by a doctor or other professional care that has been ordered or recommended to you. META-Health completes our understanding of the human health and holistic regeneration towards a new health.